Pro děti předškolního věku a jejich rodiče

Nabízíme:

  • orientační i komplexní vyšetření školní zralosti a připravenosti pro školní docházku (doporučujeme předčasný nástup do 1. třídy a odklad školní docházky)
  • poradenství při výchově
  • vyšetření laterality (pravorukosti, levorukosti)
  • posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí mateřských škol s následným doporučením vhodné individuální péče, včetně dětí mimořádně nadaných
  • posuzování vhodnosti vzdělávání dětí v přípravném ročníku základní školy
  • posouzení rizika poruch čtení a psaní pro předškoláky a rané školáky (Test rizika)

Informace k odkladům školní docházky: 

Odklad školní docházky je možný pouze na žádost zákonného zástupce. Rozhoduje o něm ředitel zápisové školy ve správním řízení. Aby mohl ředitel ZŠ rozhodnutí ve správním řízení vystavit, musíte řediteli předložit doporučení dětského nebo odborného lékaře a také Pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálně-pedagogického centra .

O školní zralosti:

Při posouzování školní zralosti sledují lékaři tělesný vývoj a zdravotní stav dítěte. PPP pak vyhodnocuje vyzrálost a připravenost dítěte v těchto oblastech:

  1. úroveň vyspělosti poznávacích (kognitivních) funkcí (sem patří vizuomotorika a grafomotorika, řeč, sluchové a zrakové vnímání, vnímání prostoru, vnímání času, základní matematické představy a také všeobecná orientace dítěte a jeho znalosti) 
  2. úroveň pracovní vyzrálosti (zájem o učení a chuť poznávat, schopnost tzv. záměrné, volní, koncentrace pozornosti na danou činnost, věku přiměřený smysl pro povinnost, zodpovědnost)
  3. úroveň emocionálně-sociální zralosti osobnosti (dostatečná míra emocionální stability, věku přiměřené zvládání emocí, sebeovládání, odolnost vůči frustraci, schopnost adaptability, spolupráce, schopnost začlenit se do skupiny vrstevníků, rozumět pravidlům společenského chování a respektovat dohodnutá pravidla)

Jste-li zákonný zástupce dítěte, které potřebuje vyšetření v PPP, můžete vše rychle a snadno vyřídit pomocí elektronického formuláře žádosti o vyšetření na www.pppstredoceska.cz/zadost-o-vysetreni.php.


Hledáte náměty pro své předškoláky? Tady jich pár najdete:

www.uceni-v-pohode.cz

https://www.raabe.cz

https://predskolaci1a.webnode.cz

https://www.tobias-ucebnice.cz

https://obchod.portal.cz/mainform.aspx?rowfilter=true&search=pro+predskolaky&page=1

https://msvzahrade.cz/uploads/hry-predskolaci.pdf