Nabízené služby

Činnost pedagogicko-psychologických poraden je legislativně zakotvena v:  

  • zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v jeho aktuálním znění  (poskytuje poradenskou pomoc dítěti, žákovi, studnetovi nebo zákonnému zástupci dítěte nebo žáka na základě jejich žádosti nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci; vyžaduje-li to zájem žáka, doporučí jeho zákonnému zástupci vyhledání pomoci školského poradenského zařízení škola nebo školské zařízení)
  • vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v jejím aktuálním znění
  • vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

             Blíže o službách kutnohorského pracoviště se dozvíte v sekci předškoláci, školáci a středoškoláci. Tam také naleznete další informace a zajímavé odkazy.